Gastenboek

Plaats je reactie

Heb jij kennisgemaakt met O'livia in onze winkel in Hardegarijp of via onze online webwinkel? We vinden het leuk als je jouw ervaringen met ons wilt delen in dit gastenboek! Hier kun je eventueel ook een foto bij plaatsen.

Naam:
E-mailadres: (wordt niet weergegeven)
Woonplaats:
Foto:
Reactie:
 

Reacties

 AllenPhese op zondag 21 mei 2017
실시간바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 인터넷카지노
실시간바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 인터넷카지노/배팅/네임드사다리/네임드 사다리놀이터/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99네임드 사다리놀이터추천/네임드사다리사이트
실시간바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 인터넷카지노배팅/네임드사다리/네임드 사다리놀이터/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99네임드 사다리놀이터추천/네임드사다리사이트
실시간바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 인터넷카지노/배팅/네임드사다리/네임드 사다리놀이터/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99네임드 사다리놀이터추천/네임드사다리사이트
실시간바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 인터넷카지노/배팅/네임드사다리/네임드 사다리놀이터/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99네임드 사다리놀이터추천/네임드사다리사이트
실시간바카라♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99카지노사이트 인터넷카지노/배팅/네임드사다리/네임드 사다리놀이터/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99네임드 사다리놀이터추천/네임드사다리사이트
 IgnacioEvara op zondag 21 mei 2017
Hello.
I want to introduce you a great binary options trading tips provider. I want to send you a link to their facebook page,they send the signals for absolutely free. No need to open any account, register or deposit money! Check it that's really free. They send signals every 15 minutes 24 hours per day! https://goo.gl/FQmKND
 holli.sidneyermoomi op zondag 21 mei 2017
Hello! By reason of you in the interest your articles! This is rather inviting! Continue to catalogue more, with impatience I wishes wait exchange for news from you.
 Rogervet op zondag 21 mei 2017
Âàø àâòîìîáèëü Volvo íå áóäåò äîñòàâëÿòü õëîïîò, åñëè ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ïî ðåãëàìåíòó â Âîëüâî çà 12490* ðóáëåé!
Äî îêîí÷àíèÿ àêöèè îñòàëîñü:Äàííàÿ àêöèÿ èìååò îãðàíè÷åííûé ñðîê äåéñòâèÿ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àêöèè âàì íåîáõîäèìî ïðîñòî çàïèñàòüñÿ è óòî÷íèòü
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò.Âûáåðèòå óäîáíûé äëÿ âàñ îôèñ — ìåòðî Ïîëåæàåâñêîå èëè ãîðîä Ìûòèùè.ÒÎ ó îôèöèàëîâ ÒÎ ó êîíêóðåíòîâ ÒÎ ó íàñ
Çàï÷àñòè îôèöèàëû Çàï÷àñòè ó íàñ Çàï÷àñòè ó êîíêóðåíòîâ Òî ýòî îäíî èç âàæíåéøèõ óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè àâòîìîáèëÿ Volvo. Ñäåëàé åãî
êà÷åñòâåííî è íåäîðîãî! ìû ïðåäëàãàåì âàì îòëè÷íûå óñëîâèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ íàìè! Îáðàùàÿñü â äèëåðñêèé öåíòð, âû ïîëó÷àåòå êà÷åñòâî,
íî òðàòèòå ìíîãî ñðåäñòâ Âûáèðàÿ îáû÷íûé «ãàðàæ», âû ïëàòèòå íà ïåðâûé âçãëÿä ìåíüøå. Íî ïîëó÷àåòå íèçêîå êà÷åñòâî.  ðåçóëüòàòå,
èñïðàâëåíèå îøèáîê íåïðîôåññèîíàëîâ îáõîäèòñÿ åùå äîðîæå. Âûáèðàÿ Âîëüâî, âû ïîëó÷àåòå êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ â äèëåðñêîì öåíòðå è
ýêîíîìèòå äî 50% íà ñòîèìîñòè. Ñïåöèàëüíî äëÿ Âàñ ìû ðàçðàáîòàëè óíèêàëüíîå ïðåäëîæåíèå ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ. Òåõíè÷åñêîå
îáñëóæèâàíèå çà 12490 ð êîìïëåêñíàÿ ïðîâåðêà àâòîìîáèëÿ ñ÷èòûâàíèå êîäîâ íåèñïðàâíîñòåé ïðîâåðêà è ðåãóëèðîâêà òåõíè÷åñêèé
æèäêîñòåé çàìåíà ìàñëà â äâèãàòåëå çàìåíà 4-õ ôèëüòðîâ (ìàñëÿíûé, âîçäóøíûé, ñàëîííûé, òîïëèâíûé) Ïîäðîáíîñòè àêöèè ïî çàìåíå
ìàñëà è îáñëóæèâàíèþ Volvo Àêöèÿ äåéñòâóåò ïðè ïîêóïêå çàïàñíûõ ÷àñòåé â êîìïàíèè . ÒÎ âêëþ÷àåò â ñåáÿ êîìïëåêñíóþ
äèàãíîñòèêó, ñ÷èòûâàíèå êîäîâ íåèñïðàâíîñòåé, çàìåíó ìàñëà â äâèãàòåëå è 4-õ ôèëüòðîâ. Ìàñëÿíûé ôèëüòð èñïîëüçóåòñÿ îðèãèíàëüíûé,
âîçäóøíûé è òîïëèâíûé ôèëüòð ôèðì Mann/Fram, ñàëîííûé Mahle/Kneñht. Äàííûå èìåíèòûå ïðîèçâîäèòåëè àâòîçàï÷àñòåé èçãîòàâëèâàþò ôèëüòðû,
ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþùèå ïî êà÷åñòâó îðèãèíàëüíûì. Ìû íå óñòàíàâëèâàåì â Âàø àâòîìîáèëü ñàìûå äåøåâûå ôèëüòðû.
Ìû ñòàâèì êà÷åñòâåííûå è ýêîíîìèì âàøè äåíüãè. Ñòîèìîñòü òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ âêëþ÷àåòñÿ çàìåíà ìàñëà ïî àêöèè íà Âîëüâî (Volvo) C30,
S40, S60, S80, XC60, XC70, XC90 ñ äâèãàòåëåì, ðàáî÷èì îáúåìîì äâèãàòåëÿ äî 2500 ñì3, ñîñòàâèò 12490 ðóáëåé.Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå Volvo
– ýòî ðÿä ðàáîò, ïî ñîõðàíåíèþ õàðàêòåðèñòèê ýêñïëóàòàöèè àâòîìîáèëÿ, îïðåäåëåíèÿ íåèñïðàâíîñòåé è èõ ïðåäóïðåæäåíèå.Ñîâðåìåííûå
àâòîìîáèëè Volvo C30, S40, S60, S80, XC60, XC70, XC90 èìåþò ðåãëàìåíò òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ êàæäûå 20 ò.êì è 1 ðàç â ãîä
(â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ÷òî íàñòóïèò ðàíüøå).Ýëåêòðîíèêà àâòîìîáèëÿ Volvo, ïîìîæåò Âàì óçíàòü â êàêîé ìîìåíò íàäî ïðîâîäèòü òåõíè÷åñêîå
îáñëóæèâàíèå. Íà èíôîðìàöèîííîé ïàíåëè ïîÿâèòüñÿ ñîîòâåòñòâóþùåå òåêñòîâîå ñîîáùåíèå: «Time for regular service» èëè «Çàïèñàòüñÿ íà
îáñëóæèâàíèå«Êîìïàíèÿ Âîëüâî óâåëè÷èëà ìåæñåðâèñíûé èíòåðâàë, çàáîòÿñü î ñâîèõ êëèåíòàõ. Ýòî äîñòèãíóòî áëàãîäàðÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
êîíñòðóêöèé è ñèñòåì àâòîìîáèëÿ, òàêèõ êàê äâèãàòåëü, àâòîìàòè÷åñêàÿ êîðîáêà ïåðåäà÷, òîïëèâíàÿ ñèñòåìû. À òàêæå áëàãîäàðÿ èñïîëüçîâàíèþ
âûñîêîêà÷åñòâåííûõ ñìàçûâàþùèõ è ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ. Íèêàêèõ îòëè÷èé ïðè çàìåíà ìàñëà âîëüâî s60 âîëüâî õñ90 íå ñóùåñòâóåò.
Ïîëíûé ïåðå÷åíü ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò ïî ìàðêàì àâòîìîáèëåé Volvo Volvo S/V40, S60, V70, XC70, S80, XC90, S40/V50 (2004-),
Volvo S40(08-), V50(08-), C30(08-), C70(08-) Volvo S60(08-09), S60/V60(11-), S80(07-), XC60, V70/XC70(08-) Volvo XC90(08-)
Îòðåìîíòèðóé ñâîé VOLVO ñ âûãîäîé Áåñïëàòíûé êîíòðîëü Âàøåãî Âîëüâî ïî 52 òî÷êàì Ïîäðîáíåå Ðåìîíò çàäíåãî ðåäóêòîðà ñî ñêèäêîé! Ïîäðîáíåå
Ìû âûïîëíèì ÒÎ* íà Âàøåì Âîëüâî çà 12490 ðóáëåé Ïîäðîáíåå
 Albinajofe op zondag 21 mei 2017
fantastic publish. Either way, great blog and I look forward to seeing it expand over time. I am dealing with many of these issues as well..
 Ricardodrefe op zaterdag 20 mei 2017
메이저사이총판♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99사다리양방 다리다리양방 실시간양방
메이저사이총판/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99사다리양방 다리다리양방/배팅/네임드사다리/실시간양방/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#메이저사이총판/사다리양방 다리다리양방
메이저사이총판/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99사다리양방 다리다리양방/배팅/네임드사다리/실시간양방/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#메이저사이총판/사다리양방 다리다리양방
메이저사이총판/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99사다리양방 다리다리양방/배팅/네임드사다리/실시간양방/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#메이저사이총판/사다리양방 다리다리양방
메이저사이총판/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99사다리양방 다리다리양방/배팅/네임드사다리/실시간양방/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#메이저사이총판/사다리양방 다리다리양방
메이저사이총판/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99사다리양방 다리다리양방/배팅/네임드사다리/실시간양방/♬¬▷((Bgg-777 . Com))◁-♬¬카톡:come99#메이저사이총판/사다리양방 다리다리양방
 Rogervet op donderdag 18 mei 2017
Îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò
ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé Volvo

Àâòîñåðâèñ Volvo â ÌîñêâåÓñëóãè
Ó âàñ àâòîìîáèëü îò øâåäñêîãî êîíöåðíà Volvo? Àâòî îò ýòîãî ïðîèçâîäèòåëÿ òðåáóåò ðåãóëÿðíîãî îáñëóæèâàíèå Âîëüâî, à ðåìîíò
Volvo, ÿâëÿåòñÿ ñëîæíîé çàäà÷åé. Ïðîôåññèîíàëüíûå óñëóãè äëÿ àâòîâëàäåëüöåâ ïðåäëàãàåò àâòîñåðâèñ Volvo «Âîëüâî».
Ìû ïðåäîñòàâëÿåì ñâîè óñëóãè æèòåëÿì Ìîñêâû è âñåé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
Äèàãíîñòèêà àâòîìîáèëÿ
Áåñïëàòíî
Ñ÷èòûâàíèå êîäîâ ïîëîìîê
Áåñïëàòíî
Êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà
Áåñïëàòíî
Îáíàðóæåíèå äåôåêòîâ
Áåñïëàòíî
Íàøè óñëóãè
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
Àâòîìîáèëü ïðîñëóæèò Âàì äîëãî, åñëè ðåãóëÿðíî ïðîõîäèòü òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå. Íå ãîíèòåñü çà ñàìîé íèçêîé öåíîé íà ðûíêå
ïðè âûáîðå ñåðâèñà. Âû äîëæíû ïîíèìàòü èç ÷åãî îíà ñêëàäûâàåòñÿ. Óçíàéòå ó íàñ î ðåãëàìåíòå ÒÎ è åãî ...
Äèàãíîñòèêà è äîïîáîðóäîâàíèå
Äèàãíîñòèêà è äîïîáîðóäîâàíèå
Âëàäåëüöû àâòîìîáèëåé Âîëüâî, à äàâíî ëè âû ïðîâåðÿëè ñâîé Âîëüâî? Ìàëåéøàÿ íåèñïðàâíîñòü àâòîìîáèëÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê
íåïðèÿòíîé, à èíîãäà íå áåçîïàñíîé äîðîæíîé ñèòóàöèè. ïðåäëàãàåò Âàì ñîâåðøåííî áåñïëàòíî ïðîâåñòè êîíòðîëü òåõíè÷åñêîãî
ñîñòîÿíèÿ.
Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû
Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû
Ïðîôèëàêòèêà äåòàëåé è ñèñòåì âñåãäà äåøåâëå, ÷åì ðåìîíò. Óçíàéòå, ÷òî è êîãäà íåîáõîäèìî îáñëóæèâàòü â âàøåì àâòîìîáèëå,
÷òîáû îí ñëóæèë äîëãî è íå äîñòàâëÿë õëîïîò. Â ýòîì ðàçäåëå ìû ïîäåëèìñÿ ñâîèìè çíàíèÿìè è îïûòîì.
Êàïèòàëüíûé ðåìîíò
Êàïèòàëüíûé ðåìîíò
Óçëû è àãðåãàòû Âîëüâî âûõîäÿò èç ñòðîÿ. Ðåøåíèé ìîæåò áûòü äâà: óñòàíîâêà íîâîé çàïàñíîé ÷àñòè èëè åå ðåìîíò.
Íîâûå àãðåãàòû ñòîÿò äîðîãî. Ìû ïðåäëàãàåì îïòèìàëüíîå ðåøåíèå ïî ðåìîíòó óçëîâ. Âû ïîëó÷èòå îïòèìàëüíóþ öåíó è ãàðàíòèþ.
Ñëåñàðíûé ðåìîíò
Ñëåñàðíûé ðåìîíò
Ñîâðåìåííûå àâòîìîáèëè Âîëüâî èìåþò ñëîæíóþ òåõíè÷åñêóþ êîíñòðóêöèþ. Âûáðàâ ñåðâèñ ñ ìèíèìàëüíîé ñòîèìîñòüþ ðàáîò,
âû äàëåêî íå âñåãäà ñýêîíîìèòå. Èñïðàâëÿòü îøèáêè âñåãäà äîðîæå. Âûáåðèòå — ñåðâèñ ñ îïòèìàëüíîé öåíîé è îòëè÷íûì êà÷åñòâîì!
Çàìåíà ñòåêîë è îáðàáîòêà êóçîâà
Çàìåíà ñòåêîë è îáðàáîòêà êóçîâà
Ïîòðàòèòü ìèíèìóì äåíåã è ïîëó÷èòü ìàêñèìàëüíîå êà÷åñòâî – ïåðåä ýòèì âûáîðîì ñòîèò êàæäûé àâòîëþáèòåëü. Ìû ïîìîæåì âàì
ñýêîíîìèòü è ïîëó÷èòü îïòèìàëüíîå ñîîòíîøåíèå öåíà/êà÷åñòâî/âðåìÿ. Çàïèñûâàéòåñü!

Åñëè ó âàñ íåò âðåìåíè èëè æåëàíèÿ ïîäûñêèâàòü îôèöèàëüíûé ñåðâèñ Volvo â âàøåì ðàéîíå, ëó÷øèì ðåøåíèåì áóäåò îáðàòèòüñÿ ê íàì.
Íàø ñïåöèàëèçèðîâàííûé ñåðâèñ Âîëüâî ïðåäëàãàåò ìàêñèìàëüíî äîñòóïíûå öåíû íà óñëóãè è çàï÷àñòè — äî 40% íèæå, ÷åì â
îôèöèàëüíûõ ñåðâèñíûõ öåíòðàõ.
Íàø ñåðâèñ Âîëüâî â Ìîñêâå îêàçûâàåò ñàìûé øèðîêèé ñïåêòð óñëóã. Ñïåöèàëèñòû îñóùåñòâëÿþò:
òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå àâòîìîáèëåé. Ñþäà âõîäèò êîìïëåêñíàÿ äèàãíîñòèêà, ñ÷èòûâàíèå êîäîâ ïîëîìîê, ïðîâåðêà è äîëèâêà
òåõíè÷åñêèõ æèäêîñòåé, çàìåíà ìîòîðíîãî ìàñëà, âîçäóøíîãî, ìàñëÿíîãî, òîïëèâíîãî, ñàëîííîãî ôèëüòðîâ;
Ïîçíàêîìüòåñü ñ íàøåé êîìàíäîé!
ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ ÂÎËÜÂÎ – ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ VOLVO Â ÌÎÑÊÂÅ È ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
• çàìåíà äåòàëåé è æèäêîñòåé. Ê íàì âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ äëÿ êâàëèôèöèðîâàííîé çàìåíû ÃÐÌ, êîëåñíûõ äèñêîâ,
òîðìîçíûõ êîëîäîê, ìàñëà è ò. ä.;
• ðåìîíò Âîëüâî â Ìîñêâå è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Ðàáîòíèêè íàøåãî ñåðâèñà îòðåìîíòèðóþò äâèãàòåëü, ÀÊÏÏ, õîäîâóþ ÷àñòü,
ýëåêòðèêó è ò. ä.;
• øèíîìîíòàæ è ðåãóëèðîâêó ñõîä-ðàçâàëà. Ðàáîòû îñóùåñòâëÿþòñÿ íà ïðîôåññèîíàëüíîì îáîðóäîâàíèè ñ èñïîëüçîâàíèåì
êà÷åñòâåííûõ ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ.
Ïî÷åìó ñòîèò îáðàòèòüñÿ â Âîëüâî?
Îáðàùåíèå â íàø àâòîñåðâèñ Volvo — ýòî êà÷åñòâåííûå óñëóãè äëÿ âëàäåëüöåâ ëåãêîâûõ àâòî ìîäåëåé XC90, XC60, XC70, S40, V50,
C30, C70 è äð. Âîò ëèøü ãëàâíûå ïðåèìóùåñòâà ñîòðóäíè÷åñòâà ñ íàìè:
• ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå âûïîëíÿþòñÿ ñîãëàñíî íîðìàòèâàì çàâîäà Volvo;
• èñïîëüçóþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî îðèãèíàëüíûå çàï÷àñòè èëè êà÷åñòâåííûå àíàëîãè (ïî æåëàíèþ êëèåíòà);
• ñîòðóäíèêè èìåþò îïûò ðàáîòû ó îôèöèàëüíîãî äèëåðà è ðåãóëÿðíî ïðîõîäÿò îáó÷åíèå;
• àâòîñåðâèñ Âîëüâî äàåò ãàðàíòèè íà âñå âèäû ðàáîò è çàï÷àñòè;
• íàëè÷èå ïîëíîé òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè, ñïåöèàëèçèðîâàííîãî äèàãíîñòè÷åñêîãî è ðåìîíòíîãî îáîðóäîâàíèÿ,
ñåðòèôèöèðîâàííîãî çàâîäîì Volvo;
• ïðè êàæäîì ïîñåùåíèè íàøåãî ñåðâèñ Âîëüâî ñèñòåìû âàøåãî àâòî áóäóò ïðîâåðåíû íà áåçîïàñíîñòü;
• ñòðîãîå ñîãëàñîâàíèå ðàáîò ñ çàêàç÷èêîì è ñîáëþäåíèå ñðîêîâ.
Âûáèðàéòå äëÿ âàøåãî Volvo ñåðâèñ, êîòîðûé îáåñïå÷èò äîëãîâðåìåííóþ, ýôôåêòèâíóþ è áåçîïàñíóþ ðàáîâåðüòå ñâîå àâòî
ïðîôåññèîíàëàì!
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÌ È ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÒÎËÜÊÎ ËÅÃÊÎÂÛÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ VOLVO (ÂÎËÜÂÎ)
• Volvo xc 90
• Volvo xc 60
• Volvo V70/xc 70
• Volvo S60/V60
• Volvo S40
• Volvo V50
• Volvo c30/ ñ 70
Ìû âñåãäà ïîìîæåì íàéòè çàï÷àñòè âîëüâî õñ90
ÐÅÌÎÍÒ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ VOLVO (ÂÎËÜÂÎ), ÁÅÇ ÏÅÐÅÐÛÂÎÂ È ÂÛÕÎÄÍÛÕ Â ÌÎÑÊÂÅ È ÌÎ.
Îòçûâû íàøèõ êëèåíòîâ
Èñêàë ñåðâèñ, ãäå ïî ðàçóìíûì öåíàì ìîæíî ïîìåíÿòü ìàñëî â ÀÊÏÏ è ìóôòå õàëäåêñ íà XC90. Íàòêíóëñÿ íà ñàéò + åñòü íåñêîëüêî
íåïëîõèõ îòçûâîâ î ñåðâèñå íà ïðîñòîðàõ èíåòà. Ïîðàäîâàëà îðãàíèçàöèÿ ñàéòà: óäîáíàÿ íàâèãàöèÿ, íè÷åãî ëèøíåãî, èíôîðìàöèþ
ìîæíî íàéòè áûñòðî. Çíà÷èò è â ãîëîâàõ òîæå ïîðÿäîê. Çàïèñàëñÿ, ïðèåõàë, âñå ïîìåíÿëè ãðàìîòíî è áûñòðî. Íà ñåðâèñå íàøëè è
ðàññêàçàëè î íåèñïðàâíîñòè òÿãè âèõðåâîé çàñëîíêè (ÿ îá ýòîì çíàë, áîëåçíü äâèãàòåëåé D5). Ïðè÷åì íå êîøìàðèëè, êàê íà
äðóãèõ "ñåðâèñàõ", ÷òî ìàøèíà çàâòðà ñòàíåò è íà ýâàêóàòîðå ê íàì ïðèâåçåòå... Â îáùåì, ñïàñèáî, çà ãðàìîòíóþ ðàáîòó!
Çàìåíà ìàñëà â ÀÊÏÏ è ìóôòå õàëäåêñ
Óâèäåë ñàéò, ñîçâîíèëñÿ, ïðèåõàë. Áûë óäèâë¸í ñêîðîñòè ðåìîíòà, ïîðàäîâàëè êà÷åñòâî è öåíèê. Ðåáÿòà - ïðîôè! Ñïàñèáî!
Êîíå÷íî æå, â òàêèå ñåðâèñû õî÷åòñÿ ïðèåçæàòü íà îáñëóæèâàíèå àâòî ñíîâà!
Îáñëóæèâàíèå
Áóäó êðàòîê: êîëëåêòèâó Âîëüâî áîëüøîå ñïàñèáî!!! Òàê äåøåâî è ïî-÷åñòíîìó, ìàñëî ÀÊÏÏ çà 10 òûñÿ÷ íèãäå íå ìåíÿþò.
Çàìåíà ìàñëà - òàê äåøåâî!
Volvo S40 êóïëåíà â 2003, ïðîáåã 210 ò.êì. Ðàçðÿäèë àêê. áàòàðåþ - that's my fault - îñòàâèë âêëþ÷åííûìè ãàáàðèòû, äà è áàòàðåÿ
áûëà óæå íà èñõîäå. Êóïèë è ïîñòàâèë íîâóþ áàòàðåþ - ýëåêòðèêà íå ðàáîòàåò, äóìàë âñ¸ ... Ïðèâåçëè ìåíÿ â âîñêðåñåíüå,
ðåáÿòà âñå ïðîâåðèëè, ïðîòåñòèðîâàëè è ... çàâåëè. Îêàçàëîñü, ÷òî ó êóïëåííîé áàòàðåè íå õâàòèëî çàðÿäà. Ðåáÿòàì ñïàñèáî è
óäà÷è!
Íå çàâåëñÿ
Ó ìåíÿ S80 2.5Ò ïðîáåã 64 ò.êì. Ñî ñâîèì àâòîìîáèëåì ãîðÿ íå çíàþ. Íî âîò, êàê ìàéñêàÿ æàðà óäàðèëà, åõàë â ïðîáêå íà äà÷ó
è ... ó ìåíÿ çàãîðåëîñü ñîîáùåíèå î âûñîêîé òåìïåðàòóðå äâèãàòåëÿ, îòêëþ÷èëñÿ êîíäèöèîíåð. Î÷åíü, íàäî ñêàçàòü, íåïðèÿòíàÿ
ñèòóàöèÿ. Êîå-êàê ñ îñòàíîâêàìè äîåõàë äî ñåðâèñà Âîëüâî . Îêàçàëîñü - íàãëóõî çàáèòû ðàäèàòîðû (òàêîé óæ ó íàñ êëèìàò).
Âñå ïðîìûëè, ïðî÷èñòèëè, è ÿ åùå ïîñòàâèë çàùèòíûå ñåòêè â áàìïåð, ÷òîáû êàìíè íå ëåòåëè. Òàê ÷òî òåïåðü ó ìåíÿ âñ¸ ñíîâà
õîðîøî!
ß çàêèïåë!
Äîáðûé äåíü! Ìåíÿ çîâóò Ñåðãåé. Ó ìåíÿ ÕÑ 90 2,5Ò 2012 ã.â. Áûëà ïðîáëåìà - ïåðèîäè÷åñêè, ïðè ïîâîðîòå è òîðìîæåíèè,
ïîÿâëÿëñÿ ñòóê ñïåðåäè. Âñå ïðîâåðÿëè, íàéòè íè÷åãî íå ìîãëè. Ìåíÿëè ðû÷àãè, ñàéëåíò-áëîêè ïîäðàìíèêà, à ðåçóëüòàòà íå áûëî.
È òóò ÿ, â îò÷àÿíèè, çàåõàë â Âîëüâî . Âñå ëèøü ðàçîáðàëè, ïî÷èñòèëè, ñìàçàëè, ñîáðàëè ïåðåäíèå ñóïïîðòà ... è ÂѨ.
Âñå ïðîïàëî, ìîè íåðâû òåïåðü öåëû. Ñïàñèáî ðåáÿòàì!
Áûë ñòóê ïðè òîðìîæåíèè
Êóïèë Âîëüâî, VOLVO XC 90. Ñðàçó íà÷àë èñêàòü êàê è ãäå ïðîâåðèòü, îòðåìîíòèðîâàòü è ñäåëàòü ïîëíîå òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
Volvo XC 90 , òàê êàê ïîêóïàë áåç ïðîâåðêè (ïîíðàâèëàñü öåíà). Îáçâîíèë íåñêîëüêî îôèöèàëüíûõ äèñòðèáüþòîðîâ è ñåðâèñîâ.
Âåçäå êàêèå-òî çàìîðî÷êè, çàïèñü, âðåìÿ, öåíà. Íî òóò íàøåë âàñ. Âèäèìî, âìåøàëîñü ïðîâèäåíèå, ÷òî ñðàçó ïðèåõàë ê âàì.
Ñäåëàëè ïîëíûé ñïèñîê íåîáõîäèìîãî ðåìîíòà, âñå ñîâïàëî ñ ìîèì ïîíèìàíèåì àâòîìîáèëèñòà ñ 30 ëåòíèì ñòàæåì. ÍÈ×ÅÃÎ ëèøíåãî!
Öåíû îáðàäîâàëè. Ñîâåò - ïåðåä òåì êàê ïîêóïàòü àâòî, ïðèåçæàéòå â Âîëüâî è ïðîâåðüòå ñâîþ ìàøèíó, è òðåáóéòå ñêèäêó
íà ýòó ñòîèìîñòü ó ñòàðîãî õîçÿèíà. Öåíó çàôèêñèðîâàëè, ðåáÿòà ñäåëàëè âñ¸, ÷òî îáåùàëè. ÒÎ×ÍÎ È Â ÑÐÎÊ! Îòçûâ ïî ðàáîòå,
óæå ïîñëå íåêîòîðîãî âðåìåíè ýêñïëóàòàöèè. ×èñòèëè òîïëèâíóþ ñèñòåìó, ìåíÿëè ñâå÷è è ÷òî-òî òàì åùå. Ñúåçäèë â Ïèòåð è
î÷åíü áûë óäèâëåí!!! Ðàñõîä òîïëèâà ñðåäíèé óïàë ñ 16 ëèòðîâ äî 10, 5 ëèòðà. Ãîðîä - òðàññà. Ïðîøåë 1000 êì ïîñëå ÷èñòêè
òîïëèâíîé ñèñòåìû.
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå Volvo XC 90
Äîáðûé äåíü! Äî çíàêîìñòâà ðåáÿòàìè èç, îáñëóæèâàëñÿ ó îôèöèàëüíîãî äèëåðà. Íî ãàðàíòèÿ çàêîí÷èëàñü è ìåíÿ íè ÷òî íå
îáÿçûâàëî ïðèåçæàòü ê îôèöèàëàì. ß äîëãî ïîäûñêèâàë ïîäõîäÿùèé äëÿ ìåíÿ è ìîåãî àâòî ñåðâèñ, ñïåöèàëèçèðóþùèéñÿ íà àâòîìîáèëÿõ
Volvo. Âî âðåìÿ ïîèñêà ïðî÷èòàë ìíîãî ñòàòåé, ìíîãî çâîíèë, íî áåçðåçóëüòàòíî. Õîðîøî, ÷òî íà ðàáîòå ìíîãî êîëëåã åçäÿò íà
Volvo è îäèí èç êîëëåã äàë ìíå âèçèòêó ðåáÿò. ß ïîçâîíèë è áûë ïðèÿòíî óäèâëåí! Ðåøèë çàïèñàòüñÿ íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå.
Ïðèåõàë è íå ïîæàëåë! Õî÷ó îòìåòèòü ïðîôåññèîíàëèçì êîìàíäû ïðèÿòíîå îáùåíèå è äîñòóïíîñòü öåí íà îáñëóæèâàíèå
àâòîìîáèëÿ. Ðåáÿòà, áûëî ìåãà-ïðèÿòíî ñ âàìè ïðîâåñòè âðåìÿ! Äàëüíåéøåå ñîòðóäíè÷åñòâî îáåñïå÷åíî. Âñåì áóäó ñîâåòîâàòü
òîëüêî
ß ñ÷àñòëèâûé àâòîâëàäåëåö Volvo S60
Ó ìåíÿ S40 2.5T 2008 ã.â. Äîëãî èñêàë ñåðâèñ ñ àäåêâàòíûìè öåíàìè, íàáèòûìè ëèöàìè è ðóêàìè. Ó ðåáÿò â ýòîì ïëàíå âñå Î.Ê.
 îïðîñíîé àíêåòå êëèåíòà åñòü âîïðîñ: «Ïîðåêîìåíäóåòå ëè Âû íà íàø ñåðâèñ ñâîèì äðóçüÿì?». Åñëè ÿ íàéäó òåõ, êòî åùå â
íå îáñëóæèâàåòñÿ èç ìîèõ çíàêîìûõ, òî ïîðåêîìåíäóþ. Êà÷åñòâî è öåíó ÿ òîæå îöåíèë íà 5. Àëåêñåé Ñ.
Volvo S 40 2,5 T 2008
Âñåì âëàäåëüöàì Âîëüâî äîáðûé äåíü! Õî÷ó ïîäåëèòñÿ ñâîåé èñòîðèåé.. Ó ìåíÿ ÕÑ70 2006 ã.â. ß - âòîðîé âëàäåëåö. Ïîêóïàë ó
ñâîåãî äðóãà. Íà àâòîìîáèëå ïðîåçæàþ çà ãîä íå ìíîãî...ñåé÷àñ ïðîáåã îêîëî 100 òûñÿ÷. Îáñëóæèâàë ðàíüøå âñåãäà íà
Ñåâåðî-Çàïàäå Ìîñêâû, ïîòîìó ÷òî òàì ðàáîòàë ìåõàíèêîì ìîé ïðèÿòåëü. Âñå áûëî ïðîçðà÷íî è ÷åñòíî..Ïîòîì ìîé ïðèÿòåëü
îò òóäà óâîëèëñÿ. ß ïðèåõàë íà î÷åðåäíîå ãîäîâîå ÒÎ+áåñïîêîèë íåáîëüøîé ñòóê íà ÿìàõ. È òóò ìíå ñêàçàëè, ÷òî ïîðà
ïîìåíÿòü ïîë ìàøèíû: ðåéêó, îïîðû äâèãàòåëÿ..Ñêàæó ÷åñòíî - ðàññòðîèëñÿ. Ðåøèë ïðîâåðèòü äèàãíîç ãäå-íèáóäü åùå.
Íàòêíóëñÿ íà . Íå çíàë, ÷òî â Ìûòèùàõ, ðÿäîì, åñòü ñåðâèñ Âîëüâî. Âñå áîëüøå "óíèâåðñàëüíûå". Ïåðâîå âïå÷àòëåíèå
îñòàëîñü ïðèÿòíîå. Àäåêâàòíûå ðåáÿòà, ïðèÿòíîå âíóòðè ïîìåùåíèå, õîòü è ñíàðóæè âûãëÿäèò íå î÷åíü.  èòîãå ïîðåêîìåíäîâàëè
ïîìåíÿòü àìîðòèçàòîðà ïåðåäíèå. ß ïîïðîñèë ïîñòàâèòü ïîäåøåâëå íåîðèãèíàë. Ïðåäëîæèëè Ñàêñ - äåøåâëå è êà÷åñòâåííî. Çàêàçàëè,
ïðèåõàë, ïîìåíÿëè. Âñå ïðîïàëî. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ÿ íàøåë ñâîé ñåðâèñ. Íàäåþñü äàëüøå ðåáÿòà áóäóò òàêæå äîáðîñîâåñòíî ðàáîòàòü. Ñïàñèáî è óäà÷è, . Àíäðåé Ñ.
ÕÑ70 2006
Óâàæàåìûå êîëëåãè âîëüâîâîäû, õî÷ó Âàì âûðàçèòü ñâîå ïî÷òåíèå è ïîäåëèòüñÿ âïå÷àòëåíèÿ îò ïîñåùåíèÿ ñåðâèñà . Íà÷íó ñ òîãî,
÷òî ÿ ñàì ðàáîòàþ â àâòîáèçíåñå, è çàíèìàþñü ýêñïëóàòàöèåé è ðåìîíòîì ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé â ïðîìûøëåííûõ ìàñøòàáàõ, è íå
ïîíàñëûøêå çíàþ, ÷òî òàêîå ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå àâòîìîáèëåé. Êàê êëèåíò – ÿ î÷åíü ïðèäèð÷èâ ê êà÷åñòâó ñåðâèñà. Êîìïàíèþ
îáíàðóæèë â èíòåðíåòå ñëó÷àéíî, êîãäà èñêàë ñåðâèñ äëÿ çàìåíû ìàñëà â ÀÊÏÏ Âîëüâî ÕÑ-60, D-5, 2011 ã.â. íà ìàøèíå ïðîáåã
62000 êì è èíîãäà êîðîáêà ïîääåðãèâàëà ïðè ïåðåêëþ÷åíèÿõ (ìàøèíà æåíû). Ëåòîì, ïðè âêëþ÷åíèè «D» èëè «R» îùóùàëèñü
òîë÷êè â òðàíñìèññèè (îñîáåííîñòü ÀÊÏÏ Aisin ïðè ðàáîòå â æàðêóþ ïîãîäó), âñå ýòî ãîâîðèëî î òîì, ÷òî ïîðà ìåíÿòü ìàñëî â
ÀÊÏÏ. Ïðåæäå ÷åì ïðèíÿòü ðåøåíèå åõàòü â Ìûòèùè èç Äîìîäåäîâî (áîëåå 100 êì) , ÿ îáçâîíèë åùå íåñêîëüêî ñåðâèñîâ, ãäå
ñòîèìîñòü ðàáîò è ìàòåðèàëîâ áûëà çíà÷èòåëüíî âûøå, ÷åì â ïî àêöèè. Ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî, ìàøèíó çàïèñàë íà 06.12.15 ê
15-00. Ïîäúåõàë â ñîãëàñîâàííîå âðåìÿ, ïîçíàêîìèëñÿ ñ ìàñòåðîì -ïðèåìùèêîì Ìèõàèëîì. Ïðîâåðèëè ìàñëî â ÀÊÏÏ íà ïðåäìåò
íåîáõîäèìîñòè çàìåíû, ìàñëî îêàçàëîñü ÷åðíîå, ýòî ïîäòâåðäèëî ìîþ óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî ìàñëî íåîáõîäèìî áûëî ìåíÿòü,
íî çàïàõà ãàðè â ìàñëå íå ÷óâñòâîâàëîñü, çíà÷èò ôðèêöèîíû è òîðìîçíûå ëåíòû– æèâûå! Ìàøèíó îñòàâèëè íà äâà-òðè ÷àñà,
òàê êàê íóæíî áûëî îòúåõàòü ïî äåëàì. ×åðåç òðè ÷àñà âåðíóëèñü, çàáèðàòü àâòîìîáèëü, ìàñëî çàìåíåíî, â êà÷åñòâå áîíóñà –
ñáðîñèëè ñ÷åò÷èê ìåæñåðâèñíîãî èíòåðâàëà. Ïðèÿòíûé, êëèåíòîîðèåíòèðîâàííûé ïîäõîä â ðàáîòå ñî ñòîðîíû ñîòðóäíèêîâ ñåðâèñà!
Äðóæåëþáíàÿ àòìîñôåðà, è íåáîëüøàÿ, íî î÷åíü óþòíàÿ çîíà îæèäàíèÿ. Àâòîìîáèëü ïîñëå çàìåíû ìàñëà ñòàë íàìíîãî ïðèÿòíåå â
óïðàâëåíèè, ìÿã÷å, ïðîïàëè ðûâêè è äåðãàíèÿ â òðàíñìèññèè. Íàì ñ æåíîé î÷åíü ïîíðàâèëîñü â ýòîì ñåðâèñå. Ïîäâîäÿ èòîãè,
ìîãó ñêàçàòü, ÷òî áóäó ðåêîìåíäîâàòü èìåííî ýòîò ñåðâèñ äëÿ ïîñòãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ àâòîìîáèëåé ÂÎËÜÂÎ! Åñëè ó
êîãî-òî âîçíèêíóò ñîìíåíèÿ, ìîë îòçûâ íàïèñàëè ñàìè ñîòðóäíèêè ñåðâèñà, òî ìîé òåëåôîí –, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: ,
Âû ìîæåòå ïîçâîíèòü ìíå, èëè íàïèñàòü, è ÿ ñ óäîâîëüñòâèåì ïîäåëþñü ñ Âàìè ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè îò ïîñåùåíèÿ . Ìîëîäöû,
ðåáÿòà, òàê äåðæàòü!
ÀÊÏÏ Âîëüâî ÕÑ-60
Õî÷ó íàïèñàòü Âàì îòçûâ î ïîñëåäíåì ðåìîíòå ìàøèíû Volvo XC60, êîðè÷íåâàÿ, áûëà ïðîáëåìà ñ ïîääåðãèâàíèåì äâèãàòåëÿ. Õî÷ó
âûðàçèòü îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü àâòîñåðâèñó «Âîëüâî ». Áûëà â ðåìîíòå ìàøèíà Volvo XC60, ïðîáëåìà ñ ïîääåðãèâàíèåì äâèãàòåëÿ.
 èòîãå ñäåëàëè âñå áûñòðî, êà÷åñòâåííî. Ñîòðóäíèêè âíèìàòåëüíûå è äåéñòâèòåëüíîå äåëàþò âñå, ÷òîáû êëèåíò îñòàëñÿ äîâîëåí.
Ïðèåõàë áåç çàïèñè, îñòàâèë ìàøèíó, ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé ìàøèíà áûëà ãîòîâà. Î÷åíü ïðèåìëåìûå öåíû. Æåëàþ ñîòðóäíèêàì «Âîëüâî »
äåðæàòü ìàðêó. ß Âàì î÷åíü áëàãîäàðåí è öåíþ Âàøó ðàáîòó.
Volvo XC60
6.12.16 ïîñåòèë Âîëüâî !!! Âëàäåþ õñ70 2014ã. óøåë ñ ãàðàíòèè ñ íåçàâèñèìîñòè.äåëàë òî íà 55000êì î÷åíü äîâîëåí ðàáîòîé ìàñòåðà
ïðèåìùèêà Àëåêñåÿ à òàêæå ñëåñàðÿ îòäåëüíîå ñïàñèáî!!!â êðàñíîì êîìáåçå ïîäüåìíèê ñïðàâà.äîâîëåí ðàáîòîé , ðåêîìåíäîâàë ñâîèì
äðóçüÿì âëàäåþùèìè âîëüâàìè!!!!ñ íàñòóïàþùèì ÍÃ!!!!äî ñêîðîé âñòðå÷è íà òî65000êì.!!!!! Àëåêñåé.
õñ70
Íà÷íó ñ òîãî, ÷òî äàâíî çíàþ , íåçàìåíèìîãî, íà ìîé âçãëÿä, ÷ëåíà ýòî îòëè÷íîé êîìàíäû!! Êîãäà Ìèõàèë ðàáîòàë â äðóãèõ
ñåðâèñàõ, ÿ ïóòåøåñòâîâàë çà íèì. Ãëàâíîå ýòî ÷åëîâåê, åãî îòíîøåíèå ê òåáå è ê òâîåìó àâòîìîáèëþ. Ìåíÿ íå ñìóùàåò äëèííþùèé
ïóòü îò äîìà äî ñåðâèñà, ò. ê. ÿ çíàþ, ÷òî îí òîãî ñòîèò. Äîâåðÿÿ ñîñòîÿíèå ñâîåãî àâòîìîáèëÿ ýòîìó ÷åëîâåêó è âñåé êîìàíäå
VOLVO , ÿ çíàþ, ÷òî âñå áóäåò â íîðìå. Óæå áîëüøå ïÿòè ëåò íàñ ñâÿçûâàåò äîáðîå ñîòðóäíè÷åñòâî, äðóæáà, íàçâàòü ìîæíî êàê
óãîäíî. Âñå ïðîâåðÿåòñÿ âðåìåíåì, è ÿ äëÿ ñåáÿ âñå óæå äàâíûì äàâíî ïðîâåðèë. Ìîãó ñêàçàòü ëèøü îäíî: êîãäà ÿ âåçó ñâîþ âîëüâî
â VOLVO , ÿ çíàþ, ÷òî òàì ðåøàò ëþáîþ ìîþ ïðîáëåìó è íå ðàçâåäóò íà áàáêè, åñëè ïî ïðîñòîìó! Ïî ìîåé ðåêîìåíäàöèè êîëëåãà ñ
ðàáîòû îáñëóæèâàåò ó ðåáÿò ñâîé XC 70, íà äíÿõ äðóã ïðèâåç â ñåðâèñ XC 90. Ðåáÿòàì èç VOLVO áîëüøîé ïðèâåò è îãðîìíîå ñïàñèáî!
Ñ óâàæåíèåì, Àðò-äèðåêòîð
VOLVO
 îêòÿáðå 2016 ãîäà ÿ êóïèë Volvo XC60 2009 ãîäà, ïðîáåã 87 300 êì. Ñðàçó âñòàë âîïðîñ, ãäå ïðîâåðèòü ðåàëüíîå ñîñòîÿíèå
àâòîìîáèëÿ è, â äàëüíåéøåì, îáñëóæèâàòü åãî. Â èíòåðíåòå íà ôîðóìàõ âñòðåòèë óïîìèíàíèÿ î ñåðâèñíîì öåíòðå «Âîëüâî ».
Íàøåë ñàéò è îçíàêîìèëñÿ ñ ïåðå÷íåì ðàáîò, ïðîâîäèìûõ àâòîñåðâèñîì è àêöèÿìè, äåéñòâóþùèìè â êîìïàíèè. Çàïèñàëñÿ íà
áåñïëàòíóþ äèàãíîñòèêó ñâîåãî àâòîìîáèëÿ ïî 52 òî÷êàì ïðîâåðêè. Òàê ñîñòîÿëîñü ìî¸ ïåðâîå çíàêîìñòâî ñ «Âîëüâî ».
Íà äèàãíîñòèêå áûëè âûÿâëåíû íåñêîëüêî ìîìåíòîâ, êîòîðûå ñëåäîâàëî óñòðàíèòü äëÿ äàëüíåéøåé ýêñïëóàòàöèè àâòîìîáèëÿ.
×òî î÷åíü ïîíðàâèëîñü, íèêòî íè÷åãî íå íàâÿçûâàë, à ïðîñòî ðàçëîæèëè ïî ïðèîðèòåòó íåèñïðàâíîñòè, êàêèå íàäî áûëî óñòðàíèòü
â ïåðâóþ î÷åðåäü, à êàêèå – âî âòîðóþ. À îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå áûëî îñòàâëåíî çà ìíîé. Òàê, â äâà ýòàïà âñå íåèñïðàâíîñòè
áûëè áûñòðî è êà÷åñòâåííî óñòðàíåíû. Êîãäà ïîäîøëî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâîãî ÒÎ, ñîìíåíèé, â êàêîé àâòîñåðâèñ åõàòü, íå áûëî.
Êà÷åñòâîì ðàáîòû î÷åíü äîâîëåí, ñòîèìîñòüþ óñëóã – òîæå. Ïîëîæèòåëüíûì ìîìåíòîì ÿâëÿåòñÿ è òî, ÷òî çäåñü âñåãäà äàþò
ñîâåòû, êàêèå çàï÷àñòè â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ïðè ðåìîíòå (îðèãèíàëüíûå èëè àíàëîãè).
Òàêæå ïðèÿòíî óäèâèëè öåíû íà óñòàíîâêó äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ðåêîìåíäóþ âñåì âëàäåëüöàì àâòîìîáèëåé Volvo îáðàòèòü
âíèìàíèå íà ýòîò àâòîñåðâèñ! Ñ óâàæåíèåì, Îëåã.
Îëåã íà Volvo XC - 60
Îáðàòèëñÿ âïåðâûå è áûë ïðèÿòíî óäèâëåí! Ñäåëàëè ÒÎ çà î÷åíü ðàçóìíûå äåíüãè è áûñòðî! Ìàøèíó ïîëó÷èë â èäåàëüíî-÷èñòîì
ñîñòîÿíèè. Ðåáÿòà, ñïàñèáî! Ïðèåäó ñíîâà!
Ñïàñèáî, ðåáÿòà, çà ÒÎ!
Âñå âðåìÿ ñîáèðàþñü îñòàâèòü îòçûâ î Ìåãà êðóòûõ ïàðíÿõ è Ñóïåð ñåðâèñå, íî âñå âðåìÿ îòêëàäûâàþ èëè çàáûâàþ. Íî âîò è
ïðèøëî âðåìÿ âûñêàçàòü âñå. ß âëàäåëåö óæå íå ïåðâîãî ñóïåð àâòî-VOLVO. Ïîïðîáîâàë ïðàêòè÷åñêè âåñü ìîäåëüíûé ðÿä îò S-40
äî XC-90.  äàííûé ìîìåíò ÿâëÿþñü ñ÷àñòëèâûì îáëàäàòåëåì Volvo S-60 2.5T AWD+, íó è, êîíå÷íî æå, êëèåíòîì . Êòî èùåò äëÿ
ñâîåãî êîíÿ äîñòîéíîå îáñëóæèâàíèå ... äàæå íå ñîìíåâàéòåñü, Âàì èìåííî ñþäà. Ìíîãî ãäå îáñëóæèâàë ñâîè àâòî, íî òóò ... â
ÿáëî÷êî, ñîîòíîøåíèå öåíà/êà÷åñòâî. Åäèíñòâåííûé ìèíóñ - íå âñåãäà ñâîáîäíî ... íàäî çàïèñûâàòüñÿ, äà åùå è ïðèåçæàòü êî
âðåìåíè. Ñ ýòèì, ó ìåíÿ ëè÷íî ïðîáëåìû((( Ïðè ýòîì ïëþñîâ, õîòü îòáàâëÿé. Íå ðàçâîäÿò íà äåíüãè (ìåíÿþò òî, ÷òî íàäî ìåíÿòü
è íå áîëüøå), íå ïðèíóæäàþò (êàê äèëåðû), äàþò ïðàâî âûáîðà (ïðåäëàãàþò è îðèãèíàë è çàìåíèòåëè), äåëàþò íà ñîâåñòü
(âèäíà ðàáîòà íà êëèåíòà), äà è âîîáùå îòíîøåíèå ê êëèåíòó òàêîå, ÷òî õî÷åòñÿ âåðíóòüñÿ çà ëþáûå äåíüãè. Êîðî÷å ãîâîðÿ,
ïàðíè, ðåñïåêò Âàì è óâàæóõà! ß âàø íà âåêè! Äàæå áîþñü ïîäóìàòü, ÷òî áóäåò åñëè ñìåíþ àâòî ñ Volvo íà ÷òî-ëèáî åùå.
Áåñêîíå÷íî áëàãîäàðåí çà âñå âûïîëíåííûå Âàìè ðåìîíòû, âñåõ ìîèõ àâòîìîáèëåé! Áóäó Âàñ ðåêîìåíäîâàòü âñåì ñâîèì äðóçüÿì.
À äèëåðàì ðåêîìåíäóþ ïðèåçæàòü âðåìÿ îò âðåìåíè, ÷òîáû áðàòü ìàñòåð-êëàññû!
Ïàöàíû, âîîáùå ðåáÿòà )))
Âòîðîé ðàç ïðèåçæàþ íà ÒÎ, ìàøèíà ÕÑ70 2011 ãîä. Äîâîëåí. Öåíà, êà÷åñòâî ðàáîò è, ñàìîå ãëàâíîå, îòíîøåíèåì ê Êëèåíòó è Ìàøèíå.
Âñå óñòðàèâàåò. Èç ìèíóñîâ - TV â êîìíàòå îæèäàíèÿ íå ïîÿâèëñÿ. Íó è íå âñåãäà ìîæíî äîçâîíèòüñÿ ñ 1-ãî ðàçà. Íî ýòî âñå ê
âûïîëíÿåìûì ðàáîòàì íå îòíîñèòüñÿ.
ïëàíîâûå ÒÎ íà ÕÑ70
Ïîïóëÿðíûå óñëóãè
Ñêà÷àé íàøå ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå

• Çàïèñàòüñÿ íà ÒÎ
• Çàêàçàòü îáðàòíûé çâîíîê
Êîíòàêòû
ÐÅÌÎÍÒ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ VOLVO (ÂÎËÜÂÎ), ÁÅÇ ÏÅÐÅÐÛÂÎÂ È ÂÛÕÎÄÍÛÕ Â ÌÎÑÊÂÅ È ÌÎ.

Êàòåãîðèè óñëóã
• Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
• Äèàãíîñòèêà è äîïîáîðóäîâàíèå
• Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû
• Êàïèòàëüíûé ðåìîíò
• Ñëåñàðíûé ðåìîíò
• Çàìåíà ñòåêîë è îáðàáîòêà êóçîâà
Ïîïóëÿðíûå óñëóãè
• ÒÎ
• ÌÀÊÏÏ
• Ðåäóêòîð
• Ïðîìûâêà ðàäèàòîðîâ
• Çàìåíà êîëîäîê
• Äèàãíîñòèêà 52 òî÷êèÀâòîñåðâèñ Âîëüâî - êîïèðîâàíèå èíôîðìàöèè çàïðåùåíî è çàùèùåíî àâòîðñêèì ïðàâîì.
Ïîëèòèêà êîíôèäåíöèàëüíîñòè
 AutomkrLab op donderdag 18 mei 2017
Создаем ботов на заказ.
Помогаем создавать комбинированные системы, автоматизируя тем самым обновление ассортимента, и количества товаров/статей/фильмов на вашем сайте/аккаунте в соц. сети.
Стоимость от 70$

Вступайте в группу в ВК https://vk.com/avtomatizator_web_processov
 anyaAdurf op woensdag 17 mei 2017
7 inch 1024600 android 5 1 quad core 2 din car head unit gps navigation 3g wifi bluetooth car audio stereo radio playerno dvd, https://shop-number.one/products/7-inch-1024600-android-5-1-quad-core-2-din-car-head-unit-gps-navigation-3g-wifi-bluetooth-car-audio-stereo-radio-playerno-dvd
 RooseveltAT op woensdag 17 mei 2017
Сайт не указываем дабы не сочли за спам. Просто свяжитесь с нами и узнайте подробности либо запросите живую презентацию или встречу.

Подробности по:
сайт - напишите нам, мы отправим Вам все контакты.
Qip (icq) - 248923748
Скайп - maksimovgenya

Самый-самый лучший клуб туристов на планете с 2 миллионами членов клуба, единственная фирма получившая 24 Оскар в туризме, VIP туристическая фирма 2016 года на планете по версии World Travel Awards, фирма входящая в ТОП-25 из 100 лучших в мире холдинг-компаний в рейтинге Global 100 Direct Selling News на 2017 год, занимающихся прямыми продажами. Продолжает свою деятельность на территории России и развивает страны СНГ и предлагает Вам:

Вам доступны единственные, гарантированно самые низкие цены на:
* туры все включено на любом континенте нашей планеты
* путешествия и морские круизы
* авиа перелеты любых авиакомпаний и из любых аэропортов мира
* отели, хостелы в любой части планеты
На наши услуги Вы имеете три гарантии лучших цен.

Многие из нас не раз наблюдали рекламный ролик различных туристических сервисов, которые одни якобы сканируют доступные отели и предлагают для нас самую лучшую цену на отели по примеру Trivaga, а совершенно некоторые одинаковые сервисы ищут Вам доступные билеты на самолет по будто самой лучшей цене, по типу Skyscanner либо Aviasales. Но никто из из них не говорит о гарантиях, все таки рынок туризма и авиа билетов очень гибок и стоимость может изменяться постоянно. Риторический вопрос, Вам вернут Ваши деньги от Вашей переплаченой платы за билет на самолет либо за хостелы, гостиницы если все таки тариф окажется не самый лучший? И не так ли это крайне не удобно пользоваться различными сервисами для формирования или поиска для себя билета на самолет либо заказа отеля или хостела и уж тем более для поиска для себя и своей семье подходящего тура либо отдыха. Наш уникальный интернациональный клуб путешественников предлагает для Вас единственный сервис, в котором Вы можете забыть о всех существующих неудобных сервисах по поиску авиа перелетов, отелей и гостиниц, туров, и всего списка туристических предложений, все же вся всемирная туристическая база находится у Вас под рукой, круглосуточно, круглогодично. Любой самолет, любой отель или гостиница, любой музей, любой зоопарк, любые острова. Для всех это доступно в любое подходящее время по гарантированно низкой стоимости.

Какая из туристических фирм либо авиакасс способна предложить для всех нижеследующее?
* Если Вы найдете любой авиа билет дешевле чем у нас, то получит 150 процентов от разницы в течение 24 часов
* Если Вы найдете любую на выбор гостиницу, любой отель, какой угодно хостел ниже чем у нас, то получите 150% от разницы в течение 24 часов
* Если после покупки Вашего авиаперелета и до момента Вашего регистрирования на рейс цена на авиаперелет изменилась в меньшую сторону (независимо от бронирования, к примеру день, неделя, месяц, год,) то Ваш билет на самолет перебранируется по лучшей цене, а разницу возьмете в течение 24 часов
* Если Вы найдете подобный нашему тур "все включено" в любой на выбор комерческой компании нашей планеты ниже чем у нас, то мы данный тур Вам дадим бесплатно

При этом членам клуба по желанию советуется начать свой персональный туристический бизнес в течение нескольких минут, это:
* основать свою индивидуальную туристическую холдинг-компанию
* продвигать интересы холдинг-компании в своем стране либо в каком угодно интересующем Вас месте с доходом на много выше среднего
* для любителей либо ценителей МЛМ бизнеса прекрасная возможность развить свою бинарную команду
* для любителей командного бизнеса (от 2 до ... человек) идеальная вероятность развить свой туристический бизнес в различных городах

Выручка при бизнес франшизе стартует от 1500 долларов США / месяц. Верхней планки заработка нет.

В начале Мы обучаем и помогаем Вам продвигать Ваш туристический бизнес и Ваши структуры.

Цена за за франшизу (патента, пакет документов и т.д.) чисто незначительная, единоразовая и бессрочная. Окупаемость с одного человека в Вашей команде.
Ваш туристический бизнес достается к Вашим детям и внукам.

А самое важное, что Вы входите в семью из 2 миллионов шикарных и позитивных людей с нашей планеты и из различных областей бизнеса.

Мы официально действует в 30 странах мира, а так же развиваемся в Узбекистане (Самарканд), Армении (Ереван), Беларусь (Минск), Азербайджане (Баку), Киргизии (Бишкек), Грузии (Тбилиси), Молдавии (Кишинев), Казахстане (Астана), России (Москва), Приднестровье (Тирасполь), Украине (Одесса, Киев), Таджикистане (Душанбе).